ÜNİVERSİTEMİZ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

 

İlan Tarihi : 11/01/2019
Son Başvuru Tarihi : 23/01/2019 (Mesai Bitimi)
Başvuru Aday Listesi İlan Tarihi : 29/01/2019
Başvuru Kesin Aday Listesi İlan Tarihi : 20/02/2019

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 12.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Üniversitemizin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca merkezi olarak yapılacaktır.
 1. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin birim ve derece belirtilmez. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür. İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ve aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.
 1. Yazılı sınavlara ilişkin başvurular, kapalı zarf içinde bir dilekçe ile Personel Daire Başkanlığı’na yapılır. Başvurular, söz konusu Başkanlıkça başvuru süresinin sona ermesine müteakip açılarak incelenir. Aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listesi Üniversitemiz resmî internet sitesinde ilan edilir. Söz konusu aday listesine ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde Üniversitemiz Sınav Kuruluna itiraz edilebilir ve itirazlar aynı kurul tarafından değerlendirilerek on iş günü içinde karara bağlanır.
 1. Kesinleşen aday listelerinin, beş iş günü içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi ile aynı süre içerisinde Üniversitemiz resmî internet sitesinde ilan edilmesi esastır.
 1. Yazılı sınavın şekli, yürütülmesi ve itirazlara ilişkin hususlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür. Yazılı sınavda yüz üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. Yazılı sınavın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca merkezi olarak yapılacağından sınav sonuçlarının, sınavı yapan kurum tarafından Başkanlığa intikal ettirilmesini müteakip beş iş günü içinde Başkanlığın resmî internet sitesinde ilan edilmesi esastır.
 1. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, yazılı sınavın Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilmesinden sonra Üniversitemizce sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınav puanlarının sınav kurulunca tespit edilmesini müteakip sınav sonuçlarının beş iş günü içinde Üniversitemizin resmî internet sitesinde ilan edilmesi esastır. Sınav sonuçlarına ilişkin olarak beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar on iş günü içinde sınav kurulunca karara bağlanır.

7. Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Üniversitemizin resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir. Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

 1. Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralaması listesinin kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddeye göre yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır. Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

 1. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Başvurusunda İstenen Belgeler;

a) Dilekçe,

b) Öğrenim Belgesi,

c) Başvuru belgesi,  

 1. Başvuru formunda adayların beyan ettikleri bilgiler ile Kurum kayıtları arasında ihtilaf olması ve adayların beyanlarını belge ile ispatlayamaması durumunda Kurum kayıtları esas alınacaktır. 
 1. 657 sayılı Kanunun 45.ve 76. maddeleri gereğince atanacağı kadronun derecesi kazanılmış hak aylığının üç üst-üç alt derecesinden fazla olmaması gerekmekte olup, bu tür başvuruların olması halinde işlem yapılamayacaktır. 
 1. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı tarihi bilahare ilan edilecektir.

Merkezi Sınav Kurulu Kararı ve Eki İçin Tıklayınız

Üniversitemizce İlan Edilen Kadroların Listesi İçin Tıklayınız.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik İçin Tıklayınız.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Başvuru Formu İçin Tıklayınız.