Haberler
A. BİRİNCİ TOPLANTI KARARLARI: (13 MART 2020)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21113 sayılı duyurusu gereğince; Yükseköğretim kurumlarında süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan COVİD-19 Komisyonu (md.13), 16.03.2020 tarihinde saat 11.00’de, Güre Yerleşkesinde bulunan Rektörlük toplantı salonunda ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.

Komisyon, YÖK duyurusunun 13. maddesinde verilen görev gereğince öğrencilerle iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesine, akademik ve idari personel ile öğrencilerin kurumlarınca düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmuş ve YÖK duyurusunun doğru anlaşılabilmesi ve istikrarlı uygulamaların gerçekleşmesi için bir dizi kararlar almıştır.

Komisyonda öncelikle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve ülkemizi tehdit eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle alınacak önlemlerin herkesin sorumluluğu altında olduğu ve pandeminin tanımı gereği dünyanın hiçbir yerinde ve hiç kimseden bağımsızlaştırılamayacak bir sorun olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle virüsün yayılmaması için alınacak önlemlerin her bir bireyin insanlık görevi olduğu, Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen hususlara harfiyen uyulması gerektiği hususunun altı çizilmiştir.

Virüsün yayılmaması için alınacak önlemlerle ilgili olarak her türlü bilgi Üniversitemizin internet sayfasında paylaşılmış ve Üniversitemiz bünyesindeki personelimize ve tüm öğrencilerimize ayrıca bildirilmiştir.

Cumhurbaşkanımız tarafından birimlere gönderilen genelge kapsamında ve daha sonra YÖK Genel Sekreterliği tarafından konunun aydınlatılmasına yönelik duyurusunda bulunan hususlarla ilgili olarak açıklık ve yeknesak bir uygulamanın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki şekilde yorumlanması tavsiye edilmiştir. Bu çerçevede öncelikle, duyurunun mevcut koşullar gereğince düzenlemelerin çıkarılış amacına ve ruhuna uygun bir şekilde yorumlanması gerekmektedir.
 
Bu düzenlemenin ve alınacak tedbirlerin amacı,

Covid-19 virüsü tehdidinin dikkate alınarak olası yayılmasını engellemek, risk grubunda bulunanlar başta olmak üzere personelimiz ve öğretim gören öğrencilerimiz arasındaki sosyal temas ve etkileşimi asgari düzeye indirmek; ülkemizi etkileyebilecek olası virüs ve alınacak önlemler ile ilgili olarak doğru, güvenilir ve hızlı bilgi akışı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda virüsle mücadele gerekçesi ile yapılan düzenlemelerin amacına ve ruhuna uygun bir biçimde değerlendirecek davranış modelleri oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu amaç doğrultusunda, komisyon tarafından duyurunun tüm birimlerimizce doğru anlaşılması ve gerekli taleplerin aynı esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi için aşağıdaki yorumlar yapılmıştır.

Bu Kapsamda;

1. Personelin idari izinli sayılması hususunda “beyana güven” esasına dayanılarak birimlerce işlem yapılacaktır. İdari izinli sayılma talebinde bulunan personel, talep gerekçelerini belirttikleri dilekçelerine istinaden ikamet mahallerini terk etmeksizin 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılacaktır.

Okulöncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına ilişkin hususlar ilgili birimlerin amirleri tarafından değerlendirilecektir. Keza “diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer’i mevzuat çerçevesinde işlem yapılması” ilgili birimlerin takdirindedir.
 
Bu hükümler gereğince iletilen izin taleplerinin değerlendirilmesi düzenlemenin amacına uygun bir şekilde yapılması gerekir. Birebir sosyal teması minimuma düşürmek amacı da dikkate alınarak bu taleplerin, idari faaliyetleri aksatmamak kaydıyla değerlendirmesi gerekir. Bu yöndeki planlama birimlere ait olmakla birlikte, izin talebinde bulunabilecek potansiyel personelin tümüne izin verildiğinde geriye kalan personel ile idari faaliyetler yürütülebiliyorsa tüm taleplerin olumlu karşılanması tavsiye edilir.

Personelimizin izin konusundaki taleplerinin“güven esasına” göre değerlendirilmesi esastır. İdarecilerin yaşadığımız mevcut koşullar kapsamında taleplerin düzenlemenin amacına uygunluğu veya doğruluğu gibi hususlarda ayrıca bir araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle, talepte bulunacak kimselerden rapor vb. bir belgenin talep edilmesi aranmayacaktır. Bu konudaki sorumluluk izin talebinde bulunan personele aittir.

2.  Akademik ve İdari personelin ayrıca öğrencilerin yurtdışına çıkışları ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar iptal edilmiştir. Zorunlu ve ivedi durumlarda taleplerin nihai değerlendirmesi YÖK başkanlığına aittir.

3. Tüm eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları, uluslararası etkinlikler vb. çeşitli kapsamdaki akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine, örgün öğretim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarında staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine karar verilmiştir.

Ara verilen eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında, lisansüstü programlarda yapılacak her türlü savunma, tez izleme, doktora yeterlilik gibi toplantılar da dahildir.

4. Eğitim öğretime ara verilmesi sebebiyle, öğretim planı ve akademik takvimde olası yapılandırmalar hususunda YÖK tarafından verilecek kararlara uygun davranılacaktır.

5. Tüm kütüphanelerin, okuma salonlarının, spor salonlarının ve merkez yerleşke personel yemekhanesi dışındaki yemekhanelerin kapatılmasına karar verilmiştir.

6. Hâlihazırda herhangi bir program çerçevesinde olsun veya olmasın yurtdışında bulunan öğrencilerimizin durumu ile ilgili yetkili üst makamlarının talimatları beklenmektedir. Öğrencilere bu konuda gerekli bilgi akışı ivedilikle sağlanacaktır.

7. Yurtdışından ülkemize dönen Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerle irtibata geçilip Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu “14 gün kuralına” uygun davranmaları ve toplu alanlardan uzak kalmaları gerektiği bilgilendirmesi yapılacaktır.

8. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı aracılığıyla tüm öğrencilerimize sağlık durumları ile ilgili bilgi talebini içeren SMS gönderilecektir. Sağlık durumunda sorun olan öğrencilerin iletişime geçmeleri için bir mail adresi oluşturularak buradan öğrencilerin durumu takip edilecektir.

9. Üniversitemiz birimlerinde yapılması planlanan her türlü idari ve akademik toplantının da mümkün mertebe iptal edilmesi veya ertelenmesi; zorunlu hallerde ise toplantıların iletişim araçlarının kullanılarak yapılması tavsiye edilir.

10. Üniversitemizin mevcut uzaktan öğretim kapasitesinin mevcut koşullara göre değerlendirilmesine ve UZEM’den yetkili kişinin bir personelin komisyona dahil edilmesine karar verildi. toplantıya çağırılması önerilmiştir.

11. Komisyona Hukuk Müşavirliğinden 1 üye, halk sağlığı alanından Dr. Öğr. Üyesi Emine AYHAN’ın, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Abdullah DEMİR’in ve Erasmus Koordinatörlüğünden Öğr.Gör. Murat YAMAN’ın üye olarak dahil edilmesinin uygun olacağına, oy birliği ile karar verildi.

B. İKİNCİ TOPLANTI KARARLARI (20 MART 2020)

Üniversitemiz bünyesinde kurulan COVİD-19 Komisyonu (COV-KOM), ikinci toplantısını 20.03.2020 tarihinde saat 10.00’da Güre Yerleşkesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy konferans salonunda gerçekleştirdi.

Daha önceden alınan tedbirlere uygun olarak, katılımcıların sayısının mümkün olduğu kadar düşük tutulmasına ve birbirleriyle yakın temasta bulunmamalarına yönelik önlemlerin alındığı toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, “COVİD-19 ile ilgili sık sık fikir alışverişinde bulunup yol haritamızı güncelleyeceğiz. İlk olarak iki temizlik ekibi oluşturduk. İlk ekip çalışma alanlarımız ve öğretim binalarımızda detaylı bir temizlik gerçekleştirdikten sonra ikinci ekip buralarda dezenfekte çalışmalarına başladı. Uzaktan eğitim çalışmalarıyla ilgili de planlamamızı kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz.” dedi.

Toplantının devamında komisyon başkanı olarak söz alan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Güven Özdem, “İlk toplantımızı Pazartesi günü yapmıştık. O toplantıda alınan kararları hızla uygulamaya koyduk. Salı gününden itibaren okulumuzda dezenfekte çalışmaları başladı. Bu süreci YÖK ile iletişim halinde titizlikle sürdürüyoruz.” diye konuştu.

İkinci Toplantıda Alınan Kararlar:

1.Cov-Kom (Covid-19 Komisyonu)1.toplantısında madde 3’de yer alan intörnlük öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesi kararı alınmıştı. Sonraki süreçte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21280 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunun ‘Tıp Fakültesindeki intörnlerin, intörnlük uygulamalarına devam etmeleri hususuna ilgili üniversite rektörlüklerince karar verileceği’ kararına istinaden konu Üniversitemiz Tıp Fakültesince değerlendirilmiş ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu 16.03.2020 tarih ve 2020-02/1 sayılı kararı ile ‘intörn öğrencilerin izinli sayılmamasına ve eğitim/uygulama stajlarına devam etmelerinin uygun olduğuna karar verildiğinden; İntörnlük öğrencilerinin eğitim-öğretimlerine devam edilmesine karar verilmiştir.

2. Üniversitemizin binalarında sınıflar, amfiler, çalışma odaları, toplantı salonları vb. yerlerin haftada bir detaylı temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi  çalışmalarının titizlikle sürdürülmesi sağlanacaktır.

3.Üniversitemiz bünyesindeki personelimizin ve tüm öğrencilerimizin, Covid-19 virüs tehdidine karşı alınacak önlemler ile ilgili olarak doğru, güvenilir ve hızlı bilgi akışı sağlamaya devam edilmesi ve uyarıcı afişlerle veya bilgilendirme duyuruları ile sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir.

4. Üniversitemizin personel yemekhanesininortak kullanılan alan olması sebebiyle tedbir amaçlı tek seferde 20 kişiden fazla olmayacak şekilde yemek saatlerinin yeniden ayarlanarak bir düzenleme sağlanması tavsiye edilmektedir.

5.Salgının yayılmasını engellemek, personelimizi riskli ortamlardan uzak tutabilmek adına, Üniversitemiz akademik ve idari personelininçalışma şartlarının işlerin aksamaması kaydıyla plan dahilinde birim amirleri tarafından düzenlenmesine karar verilmiştir.

6. Komisyonumuzun toplantılarının 6 kişi olarak yapılması ve diğer üyeleri ile telekonferans sistemi kullanılarak ulaşılmasına karar verilmiştir.

C. ÜÇÜNCÜ TOPLANTI KARARLARI: (23 MART 2020)
 1. Dünya Sağlık Örgütünü ve Sağlık Bakanlığının üzerinde durduğu; Dünya genelinde çok önemli bir konu haline gelen Covid-19 virüsünden korunmanın en önemli yolu özellikle sosyal izolasyonun sağlanmasıdır. Bu bağlamda tedbir amaçlı olarak Üniversitemiz personel yemekhanesinin kapatılmasının uygun olduğuna karar verildi.
 2. Üniversitemiz Akademik ve İdari personel hakkında kendisi ve yakınlarının sağlık durumları ile ilgili kurul üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emine AYHAN tarafından envanter çalışması yapılmasına karar verildi.
 3. Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü personeli Öğr. Gör. Meral ŞAHİN’in Üniversitemiz temizlik ve güvenlik personellerine COVİD-19 hastalığından korunma yolları ve tedbirleri ile ilgili eğitici-öğretici video (slayt) çalışmaları hazırlayarak personelin bilgilendirilmesinin sağlanmasına karar verildi.
 4. Üniversitemiz Psikolojik Danışma Merkezi kapsamında Prof. Dr. Enver SARI’nın Üniversitemiz Tüm personellerine COVİD-19 hastalığı kapsamında psikolojik destek amaçlı video (slayt) çalışmaları hazırlayarak personelin bilgilendirilmesinin sağlanmasına karar verildi.
 5. COVİD-19 Pandemisiyle mücadele kapsamında Giresun Üniversitesinde görevli personelin idari izinli sayılmasına dair usul ve esaslar görüşülmüş olup Rektör onayına sunulmasına karar verildi.
 6. Üniversitemiz Sağlık hizmetleri personellerinden aktif çalışanların (Tıp Fakültesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)  sosyal izolasyonlarını sağlamlaştırmak amaçlı kalacak yer tahsis edilmesi önerildi.
 7. Üniversite bünyesinde yapılması zorunlu olan tüm toplantıların (Senato, Yönetim Kurulu, Akademik Kurul vb…) online olarak yapılması önerildi.
D. DÖRDÜNCÜ TOPLANTI KARARLARI: (27 MART 2020)

Komisyonumuz Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven ÖZDEM Başkanlığında Prof. Dr. Canan ÇELİK, Dr. Öğr. Üyesi Emine AYHAN, Öğr. Gör. Meral ŞAHİN, Personel Daire Başkanı Arzu TURAN KURT’un onlıne katılımlarıyla 27 Mart 2020 Cuma günü saat 14.00’da telekonferans toplantı olarak gerçekleştirilmiş yeni kararlar ve öneriler hususunda değerlendirmeler yapılmıştır.
Bu bağlamda ele alınan konular aşağıda sıralanmıştır:
 1. Yükseköğretim Kurulunun almış olduğu karara göre Üniversitelerin Bahar Döneminde Uzaktan Eğitime geçilmesi kapsamında 06 Nisan 2020 tarihinde Üniversitemizde başlayacak olan Uzaktan eğitimin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile koordinasyonun sağlaması uygun görülmüştür. 
 2. Üniversitemizde Eğitim-Öğretim gören Uluslararası Öğrencilerin Ülkelerine gitmelerinin uygun görülmediği, ülkelerine giden Uluslararası öğrencilerin döndüklerinde 14 gün karantina sürelerinin dolmadan eğitim-öğretime başlamamaları kapsamında tavsiye kararı alındı.
 3. Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Enver SARI ve Dr. Öğr. Üyesi Emine AYHAN’ın hazırlamış oldukları COVID-19 Hastalığı kapsamındaki video (slayt) çalışmalarının Üniversitemiz web sitesinde yayınlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. 
 4. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güliz ÖZGEN HERGÜL’ünCOVİD-19 hakkında farkındalık video (slayt) hazırlık çalışmalarının uygun olduğuna karar verilmiştir.
E. BEŞİNCİ TOPLANTI KARARLARI: (30 MART 2020)
Komisyonumuz Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven ÖZDEM Başkanlığında Prof. Dr. Canan ÇELİK, Prof. Dr. Mustafa ŞANAL, Dr. Öğr. Üyesi Emine AYHAN, Öğr. Gör. Meral ŞAHİN, Öğr. Gör. Yavuz TEKBAŞ ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Doğan TUNÇ’un onlıne katılımlarıyla 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 14.00’da    telekonferans toplantı olarak gerçekleştirilmiş yeni kararlar ve öneriler hususunda değerlendirmeler yapılmıştır.
Bu bağlamda ele alınan konular aşağıda sıralanmıştır:
 1. Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emine AYHAN’ın hazırlamış olduğu “Giresun Üniversitesi COVID-19 Enfeksiyonu Riskine Yönelik Personel Bilgi Formunun” Rektörlük Genel Sekreterlik tarafından yazı ile tüm birimlere duyurulması ve anket linkinin (http://survey.giresun.edu.tr/index.php/666779/lang-tr)  her birimin kendi web sitelerinde paylaşılarak personel katılımının sağlanması yönünde karar verilmiştir. 
 2. 06 Nisan 2020 tarihinde Üniversitemizde başlayacak olan Bahar Dönemi Uzaktan Öğretim için Akademik Takvimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanacak (Tıp Fakültesi Hariç), teorik derslerin ara sınavlarının ise ödev şeklinde yapılması tavsiye kararının senatoya sunulmasına karar verilmiştir.
F. ALTINCI TOPLANTI KARARLARI (03 NİSAN 2020)

Komisyonumuz Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven ÖZDEM Başkanlığında Prof. Dr. Canan ÇELİK, Prof. Dr. Mustafa ŞANAL, Dr. Öğr. Üyesi Emine AYHAN, Öğr. Gör. Meral ŞAHİN, Öğr. Gör. Abdullah DEMİR ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Doğan TUNÇ’un onlıne katılımlarıyla 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 14.00’da    telekonferans toplantı olarak gerçekleştirilmiş yeni kararlar ve öneriler hususunda değerlendirmeler yapılmıştır.
Bu bağlamda ele alınan konular aşağıda sıralanmıştır:
 1. Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emine AYHAN’ın hazırlamış olduğu “Giresun Üniversitesi Pandemi Kurulu Önerileri” çalışmasının kurul üyeleri tarafından incelenerek bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilmiştir.
 2.  Üniversitemiz normal Eğitim-Öğretim sürecine başladığı zaman gerekli önlemler-tedbirler kapsamında bir çalışmanın Öğr. Gör. Meral ŞAHİN’in tarafından hazırlanmasına karar verilmiştir. 
 3. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni kararla, koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmesi kesinleşmiş olup, Giresun Üniversitesi için kayıt dondurma tarihleri 15 Nisan-15 Mayıs 2020 olarak belirlenmesine tavsiye kararının senatoya sunulmasına karar verilmiştir.