Duyurular
                                                                                                              Resmi Gazete İlanı : 29.03.2019 - 30729
Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:                                     
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 24.  ve 26.  maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:
PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli,  bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 adet dosyayı (6 adet CD’ye yüklenmiş halde) 6 adet gönderim kutusuyla birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yabancı dil belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (4 adet CD’ye yüklenmiş halde) 4 adet gönderim kutusuyla birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli),  varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı       (4 adet CD’ye yüklenmiş halde) 4 adet gönderim kutusuyla birlikte ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.
Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.
NOT: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.
 
BAŞVURU FORMU için tıklayınız.
 
Başvuru Tarihi                    : 29.03.2019
Son Başvuru Tarihi            : 12.04.2019
 
  BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI
1. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. Profesör 1 1  
Parazitoloji alanında doçentlik unvanı almış olup, toz ve gıda akarları epidemiyolojisi ile ilgili çalışmaları olmak.
2. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi ABD.  
Profesör
1 1 İlgili dalda doçent unvanı almış olup,  iskemik ön koşullanma ve reperfüzyon hasarı azaltıcı koşullanmalar ile ilgili çalışmaları olmak. 
3. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak  Burun  ve Boğaz Hastalıkları ABD. Profesör 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, odyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak ve kulak hastalıklarında oksidatif stres konusunda çalışmaları olmak. 
4. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği ABD. Profesör 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, aile hekimlerinin grip aşısı yaptırmasını etkileyen faktörler konusunda çalışması olmak.
5. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. Doçent 1 1 Tıp doktoru olup, ilgili alanda doçent unvanı almış olmak ve aerob ve anaerob mikroorganizmalarla ilgili moleküler düzeyde çalışmaları olmak.
6. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. Doçent 1 1 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olup, ilgili alanda doçent unvanı almış olmak ve küf mantarlarının klasik ve moleküler yöntemlerle araştırılması konusunda çalışması olmak.
7. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji ABD. Doçent 1 1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olup, ilgili alanda doçent unvanı almış olmak ve malign plevral mezotelyoma ile ilgili çalışması olmak.
8. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji ABD. Doçent 1 1 Fizyoloji alanında doktora yapmış olup, ilgili alanda doçent unvanı almış olmak ve deneysel Parkinson ve BDNF eksikliği modellerinde çalışması olmak.
9. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji ABD. Doçent 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, kronik böbrek hastalarında sol ventrikül fonksiyonları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.     
10. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi ABD. Doçent 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, otogreftler ile mitral kapak replasmanı konusunda çalışmaları olmak.
11. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları ABD. Doçent 1 1 Nefroloji uzmanı olup, ilgili alanda doçent unvanı almış olmak ve böbrek nakilli hastalarda antikor aracılı rejeksiyon ile ilgili çalışma yapmış olmak.
12. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Nöroşirürji ABD. Doçent 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, glial tümörlerde antianjiojenik tedavi konusunda çalışma yapmış olmak.
13. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi ABD. Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Anatomi alanında doktora yapmış olup, önkol ve el anatomisi üzerine çalışmaları olmak.
14. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı ABD. Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Tıp doktoru ve Halk Sağlığı uzmanı olmak ve nöroepidemiyoloji –
dermatoepidemiyoloji alanlarında çalışmaları olmak.
15. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD. Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak ve eklem kartilajının ultrasonografi ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
16. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dermatoloji ABD. Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Dermatoloji uzmanı olmak ve psöriazisli hastalarda kas-iskelet sisteminin elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
17. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji ABD. Doktor Öğretim Üyesi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak ve periasetabuler bölge tümörlerinde rekonstrüksiyon seçenekleri ile ilgili çalışması olmak.
18. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup, çocuklarda nutrisyonel B12 vitamini eksikliği ile ilgili çalışmaları olmak.
19. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup, nörogelişimsel bozukluklarda sosyal biliş ile ilgili çalışması olmak.